Ред и условия за прием на ученици в Технологично училище „Електронни системи“
към Технически университет – София за учебната 2016/2017 год.

Условия за кандидатстване и подаване на документи:

 1. В Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) към Технически университет (ТУ) – София могат да кандидатстват ученици от цялата страна, завършили седми клас през учебната 2015/2016 г.

 2. Кандидатите подават документи в сградата на ТУЕС (София, кв. Младост 1, Окръжна болница) от 16  май до 26 май 2016 г., от 9 до 17 часа, само в работни дни.

ВАЖНО! Документи за кандидатстване няма да бъдат приемани на 18 май и 20 май 2016 г., поради провеждане на Държавни Зрелостни Изпити в ТУЕС към ТУ-София. Докумети за кандидатстване в ТУЕС ще се приемат на 19  май, 25 май и 26 май 2016 г., от 9 до 17 часа.

 1. За кандидатстване в ТУЕС са необходими следните документи:

  • пълно медицинско удостоверение от личния лекар със задължително отразени цветоусещане и диоптри;

  • копие от първата страница на ученическия бележник на кандидата (оригиналът трябва да се представи за сверяване с копието)

  • две актуални снимки.

 2. При подаване на документите в ТУЕС кандидатът:

  • получава идентификационно картонче за явяване на задължителния специфичен изпит по математика за ТУЕС;

  • заплаща такса от 6 лева за явяване на задължителния  специфичен изпит по математика за ТУЕС;

  • заявява пред служебното лице реда на подреждане на специалностите (СП – системно програмиране, КМ – компютърни мрежи).

Приемни изпити

 1. Всички кандидати за ТУЕС се явяват на изпитите по Наредба №11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и общински училища:

  • тест по български език и литература – на 18 май 2016 г.

  • тест по математика – на 20 май 2016 г.

Тези изпити се полагат в училището, в което се обучава кандидатът.

 1. Всички кандидати за ТУЕС се явяват на задължителен специфичен изпит по математика за ТУЕС, който ще се проведе на 28 май 2016 г. 29 май 2016 г. в ТУ – София

  Важно! Първоначално обявената дата за провеждане на изпита по математика на ТУЕС беше 28 май 2016г., но тъй като датата съвпада с датата на провеждане на изпит по математика в Националната природо-математическа гимназия, то тя бе изместена на 29 май.

  • Изпитът е писмен, анонимен и има продължителност 3 астрономически часа;

  • Изпитът има формат на тест, съдържащ въпроси с избираем и въпроси със свободен отговор, които са върху изучавания материал по алгебра и геометрия от 6. и 7. клас на основното училище;

  • Изпитът започва в 8 часа. Кандидатите трябва да бъдат в определените изпитни зали най-късно в 7 ч. и 30 мин. и да носят идентификационното картонче, издадено им при подаване на документите;

  • Оценката от изпита е окончателна и не подлежи на преразглеждане;

  • Резултатите от изпита ще бъдат обявени на 2 юни 2016 г. след 18 ч.

 2. На 3 юни 2016 г. от 9 ч. до 12 ч. в блок ІІ, зала 2215 на ТУ – София кандидатът, в присъствието на родител (настойник), може да се запознае с конкурсната си работа. За целта трябва да носи идентификационното картонче, с което се е явил на изпита за ТУЕС.

Бал и класиране

 1. В периода от 16 юни до 22 юни 2016 г. от 9 до 17 часа (в работните дни) кандидатите представят в ТУЕС:

  • копие на Удостоверението за завършен 7. клас;

  • копие на служебна бележка с отразени резултати от теста по български език и литература и теста по математика, проведени съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005г. за приемане на ученици в държавни и общински училища.

Оригиналите се представят за сверяване с копието.

 1. Балът се образува от сбора на:

  • оценката по български език и литература от Удостоверението за завършен 7. клас;

  • оценката по физика от Удостоверението за завършен 7. клас;

  • оценката от теста по български език и литература;

  • оценката от теста по математика;

  • оценката от задължителния специфичен изпит по математика за ТУЕС, умножена по четири.

 2. Първото класиране се обявява на 23 юни 2016 г.

Забележка: Проверявайте всяка информация в ТУЕС или на сайта на ТУЕС. По време на приемната кампания няма да се дава информация по телефон и e-mail.

 1. Приетите ученици по първо класиране се записват в ТУЕС от 27 юни до 30 юни 2016 г.

БАЛ = (БЕЛ 7кл.) + (Физ. 7кл.) + (НТ БЕЛ) + (НТ МАТ) + 4 x (МАТ ТУЕС)

За контакти:
адрес: София, 1750, Младост-1, ул. „Владимир Пашов” №2 (до Окръжна болница)
телефон: 02 875 10 94
е-mail: school@elsys-bg.org

Директор
доц. д-р инж. Стела Ангелова Стефанова
тел. 02 875 00 40
e-mail: sstefanova@elsys-bg.org