Ред и условия за прием на ученици в Технологично училище „Електронни системи“
към Технически университет – София за учебната 2016/2017 год.

Условия за кандидатстване и подаване на документи:

 1. В Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) към Технически университет (ТУ) – София могат да кандидатстват ученици от цялата страна, завършили седми клас през учебната 2015/2016 г.

 2. Кандидатите подават документи в сградата на ТУЕС (София, кв. Младост 1, Окръжна болница) от 16  май до 26 май 2016 г., от 9 до 17 часа, само в работни дни.

 3. За кандидатстване в ТУЕС са необходими следните документи:

  • пълно медицинско удостоверение от личния лекар със задължително отразени цветоусещане и диоптри;

  • копие от първата страница на ученическия бележник на кандидата (оригиналът трябва да се представи за сверяване с копието)

  • две актуални снимки.

 4. При подаване на документите в ТУЕС кандидатът:

  • получава идентификационно картонче за явяване на задължителния специфичен изпит по математика за ТУЕС;

  • заплаща такса от 6 лева за явяване на задължителния  специфичен изпит по математика за ТУЕС.

Приемни изпити

 1. Всички кандидати за ТУЕС се явяват на изпитите по Наредба №11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и общински училища:

  • тест по български език и литература – на 18 май 2016 г.

  • тест по математика – на 20 май 2016 г.

Тези изпити се полагат в училището, в което се обучава кандидатът.

 1. Всички кандидати за ТУЕС се явяват на задължителен специфичен изпит по математика за ТУЕС, който ще се проведе на 28 май 2016 г. в ТУ – София.

  • Изпитът е писмен, анонимен и има продължителност 3 астрономически часа;

  • Изпитът има формат на тест, съдържащ въпроси с избираем и въпроси със свободен отговор, които са върху изучавания материал по алгебра и геометрия от 6. и 7. клас на основното училище;

  • Изпитът започва в 8 часа. Кандидатите трябва да бъдат в определените изпитни зали най-късно в 7 ч. и 30 мин. и да носят идентификационното картонче, издадено им при подаване на документите;

  • Оценката от изпита е окончателна и не подлежи на преразглеждане;

  • Резултатите от изпита ще бъдат обявени на 2 юни 2016 г. след 18 ч.

 2. На 3 юни 2016 г. от 9 ч. до 12 ч. в блок ІІ, зала 2215 на ТУ – София кандидатът, в присъствието на родител (настойник), може да се запознае с конкурсната си работа. За целта трябва да носи идентификационното картонче, с което се е явил на изпита за ТУЕС.

Бал и класиране

 1. В периода от 16 юни до 22 юни 2016 г. от 9 до 17 часа (в работните дни) кандидатите представят в ТУЕС:

  • копие на Удостоверението за завършен 7. клас;

  • копие на служебна бележка с отразени резултати от теста по български език и литература и теста по математика, проведени съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005г. за приемане на ученици в държавни и общински училища.

Оригиналите се представят за сверяване с копието.

 1. Балът се образува от сбора на:

  • оценката по български език и литература от Удостоверението за завършен 7. клас;

  • оценката по физика от Удостоверението за завършен 7. клас;

  • оценката от теста по български език и литература;

  • оценката от теста по математика;

  • оценката от задължителния специфичен изпит по математика за ТУЕС, умножена по четири.

 2. Първото класиране се обявява на 23 юни 2016 г.

Забележка: Проверявайте всяка информация в ТУЕС или на сайта на ТУЕС. По време на приемната кампания няма да се дава информация по телефон и e-mail.

 1. Приетите ученици по първо класиране се записват в ТУЕС от 27 юни до 30 юни 2016 г.

БАЛ = (БЕЛ 7кл.) + (Физ. 7кл.) + (НТ БЕЛ) + (НТ МАТ) + 4 x (МАТ ТУЕС)

За контакти:
адрес: София, 1750, Младост-1, ул. „Владимир Пашов” №2 (до Окръжна болница)
телефон: 02 875 10 94
е-mail: school@elsys-bg.org

Директор
доц. д-р инж. Стела Ангелова Стефанова
тел. 02 875 00 40
e-mail: sstefanova@elsys-bg.org