Ред и условия за прием на ученици в Технологично училище „Електронни системи“
към Технически университет – София за учебната 2015/2016 год.

Условия за кандидатстване и подаване на документи:

 1. В Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) към Технически университет (ТУ) – София могат да кандидатстват ученици от цялата страна, завършили седми клас през учебната 2014/2015 г.

 2. Кандидатите подават документи в сградата на ТУЕС (София, кв. Младост 1, Окръжна болница) от 11  май до 27 май 2015 г., от 9 до 17 часа, само в работни дни.

 3. За кандидатстване в ТУЕС са необходими следните документи:

  • пълно медицинско удостоверение от личния лекар със задължително отразени цветоусещане и диоптри;

  • копие от първата страница на ученическия бележник на кандидата (оригиналът трябва да се представи за сверяване с копието)

  • две актуални снимки.

 4. При подаване на документите в ТУЕС кандидатът:

  • получава идентификационно картонче за явяване на задължителния специфичен изпит по математика за ТУЕС;

  • заплаща такса от 6 лева за явяване на задължителния  специфичен изпит по математика за ТУЕС.

Приемни изпити

 1. Всички кандидати за ТУЕС се явяват на изпитите по Наредба №11 от 28.03.2005г. за приемане на ученици в държавни и общински училища:

  • тест по български език и литература – на 20 май 2015 г.

  • тест по математика – на 22 май 2015 г.

Тези изпити се полагат в училището, в което се обучава кандидатът.

 1. Всички кандидати за ТУЕС се явяват на задължителен специфичен изпит по математика за ТУЕС, който ще се проведе на 30 май 2015 г. в ТУ – София.

  • Изпитът е писмен, анонимен и има продължителност 3 астрономически часа;

  • Изпитът има формат на тест, съдържащ въпроси с избираем и въпроси със свободен отговор, които са върху изучавания материал по алгебра и геометрия от 6. и 7. клас на основното училище;

  • Изпитът започва в 8 часа. Кандидатите трябва да бъдат в определените изпитни зали най-късно в 7 ч. и 30 мин. и да носят идентификационното картонче, издадено им при подаване на документите;

  • Оценката от изпита е окончателна и не подлежи на преразглеждане;

  • Резултатите от изпита ще бъдат обявени на 4 юни 2015 г. след 18 ч.

На 5 юни 2015 г. от 9 ч. до 12 ч. в  блок ІІ, зала 2215 на ТУ – София кандидатът, в присъствието на родител(настойник), може да се запознае с конкурсната си работа. За целта трябва да носи идентификационното картонче, с което се е явил на изпита за ТУЕС.

Бал и класиране

 1. В периода от 15 юни до 19 юни 2015 г. от 9 до 17 часа (в работните дни) кандидатите представят в ТУЕС:

  • копие на Удостоверението за завършен 7. клас;

  • копие на служебна бележка с отразени резултати от теста по български език и литература и теста по математика, проведени съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005г. за приемане на ученици в държавни и общински училища.

Оригиналите се представят за сверяване с копието.

 1. Балът се образува от сбора на:

  • оценката по български език и литература от Удостоверението за завършен 7. клас;

  • оценката по физика от Удостоверението за завършен 7. клас;

  • оценката от теста по български език и литература;

  • оценката от теста по математика;

  • оценката от задължителния специфичен изпит по математика за ТУЕС, умножена по четири.

 2. Първото класиране се обявява до 22 юни 2015 г.

Забележка: Проверявайте всяка информация в ТУЕС или на сайта на ТУЕС. По време на приемната кампания няма да се дава информация по телефон и e-mail.

 1. Приетите ученици по първо класиране се записват в ТУЕС от 23 юни до 26 юни 2015 г.

За контакти…

БАЛ = (БЕЛ 7кл.) + (Физ. 7кл.) + (НТ БЕЛ) + (НТ МАТ) + 4 x (МАТ ТУЕС)