Ред и условия за прием на ученици в Технологично училище „Електронни системи“
към Технически университет – София за учебната 2014/2015 год.

Условия за кандидатстване. Подаване на документи за кандидатстване.

  1. В Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) към Технически университет (ТУ) – София могат да кандидатстват ученици от цялата страна, завършили седми клас през учебната 2013/2014 г.
  2. Кандидатите подават документи в сградата на ТУЕС (София, кв. Младост 1, Окръжна болница) от 12 май до 29 май 2014 г., от 9 до 17 часа, само в работни дни.

За кандидатстване в ТУЕС са необходими следните документи:

  • копие от медицинско удостоверение със задължително отразени цветоусещане и диоптри;
  • копие от първата страница на ученическия бележник на кандидата (оригиналът трябва да се представи за сверяване с копието);
  • две актуални снимки.

 1. При подаване на документите в ТУЕС кандидатът:
  • получава идентификационно картонче за явяване на задължителния специфичен изпит по математика за ТУЕС;
  • заплаща такса от 6 лева за явяване на задължителния специфичен изпит по математика за ТУЕС.
 2. Разпределението на кандидатите по зали ще бъде обявено на 29 май 2014 след 18 часа в сградата на училището и на сайта на ТУЕС.

Приемни изпити

 1. Всички кандидати за ТУЕС се явяват на изпитите по Наредба №11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и общински училища:
  • тест по български език и литература – на 21 май 2014 г.
  • тест по математика – на 23 май 2014 г.

  Тези изпити се полагат в училището, в което се обучава кандидатът.

 2. Всички кандидати за ТУЕС се явяват на задължителен специфичен изпит по математика за ТУЕС, който ще се проведе на 31 май 2014 г. в ТУ – София.
  • Изпитът е писмен, анонимен и има продължителност 3 астрономически часа;
  • Изпитът има формат на тест, съдържащ въпроси с избираем и въпроси със свободен отговор, които са върху изучавания материал по алгебра и геометрия от 6. и 7. клас на основното училище;
  • Изпитът започва в 8 часа. Кандидатите трябва да бъдат в определените изпитни зали най-късно в 7 ч. и 30 мин. и да носят идентификационното картонче, издадено им при подаване на документите;
  • Оценката от изпита е окончателна и не подлежи на преразглеждане;
  • Резултатите от изпита ще бъдат обявени на 4 юни 2014 г. след 18 ч.
 3. На 6 юни 2014 г. от 14 ч. до 17 ч. в зала 2215 на II блок на ТУ – София кандидатът, в присъствието на родител (настойник), може да се запознае с конкурсната си работа. За целта трябва да носи идентификационното картонче, с което се е явил на изпита за ТУЕС.

Бал и класиране

 1. В периода от 12 юни до 20 юни 2014 г. от 9 до 17 часа (в работните дни) кандидатите представят в ТУЕС:
   • копие на Удостоверението за завършен 7. клас;
   • копие на служебна бележка с отразени резултати от теста по български език и литература и теста по математика, проведени съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и общински училища.

  Оригиналите се представят за сверяване с копието.

 2. Балът се образува от сбора на:
  • оценката по български език и литература от Удостоверението за завършен 7. клас;
  • оценката по физика от Удостоверението за завършен 7. клас;
  • оценката от теста по български език и литература;
  • оценката от теста по математика;
  • оценката от задължителния специфичен изпит по математика за ТУЕС, умножена по четири.
 3. Първото класиране се обявява до 20 юни 2014 г. след 18 часа. Забележка: Проверявайте всяка информация в ТУЕС или на сайта на ТУЕС. По време на приемната кампания няма да се дава информация по телефон и e-mail.
 4. Приетите ученици по първо класиране се записват в ТУЕС от 23 юни до 27 юни 2014 г.
  За контакти…
БАЛ = (БЕЛ 7кл.) + (Физ. 7кл.) + (НТ БЕЛ) + (НТ МАТ) + 4 x (МАТ ТУЕС)