Коментари върху препоръките на BASSCOM.

Върху коментарите работи групата по изграждане на новите държавни изисквания.

Публикувал: Кирил Митов и Стела Стефанова

Искамe да благодарим на BASSCOM, че отделиха ресурс, за да разгледат предложенията за новите Образователни програми и образователно съдържание особено в частта за професията "Системен Програмист" и специалността "Системно програмиране".

Ето ги и техните предложения.

Като цяло приемаме предложенията на BASSCOM с няколко коментара от наша страна:

По всички забележи: Не трябва да се забравя, че седмичното натоварване на учениците може да е не повече от 32 часа, включително с общообразователните дисциплини. Въпреки, че могат да се включат много теми, практиката показва, че времето не достига.

По забележки 1,2,3,4,5: Ще бъдат взети под внимание.

По забележка 6: Модулът Програмиране е изключително обхватен и обширен. В него се включват различни теми. Изучава се в продължение на няколко години в различни класове. Добавянето на изцяло нов допълнителен модул преди него може да бъде заместено с добавяне на посочените теми (анализ, моделиране, алгоритми, данни) като начални в модула Програмиране.

По забележка 7: Използването на учебна среда за програмиране е силно препоръчително, но смятаме, че то трябва да бъде оставено като решение на преподавателя, според учениците, техните възможности и интереси.

По забележка 8: Практиката ни при работа с ученици от средното образование показва, че темите "Билдване" и "Документиране" са неразделна част от процеса на програмиране и се усвояват много по-добре от учениците, когато се представят в модула Софтуерно инженерство. В модула Програмиране могат да намерят място подходи като прости скриптове или най-много командата make. По-сложни зависимости и автоматизирани процеси на "Билдване" е по-добре да бъдат в частта Софтуерно инженерство.

По забележка 9: Удобряваме добяването на езици като C#, Java и други на мястото на C и C++. Смятаме, че в стандарта трява да се избегне конкретиката на езика и тя да се остави като избор на преподавателя. Това ще даде възможност и за лесно преминаване към по-нови езици и технологии в бъдеще. Може да се формулира като "Създава структурни програми с функционален, процедурен или обектно-ориентиран език за програмиране."

По забележка 11: Забележката се приема и предложенията ще бъдат подходящо добавени.

По забележка 12: Забележката се приема и ще обсъдим по-добро наименование на резултата от учението.

По забележка 13: Разделянето на "Единици/модули Е8. Софтуерно инженерство. Резултат от учение 2 Проектира софтуер" на няколко предмета е логично, но ще доведе до изключително обширен материал. За ученици от средното училище това ще е изключително много. Смятаме, че предложените точки трябва да намерят място в този резултат от учение, но в по-лека форма от изцяло отделни предмети.

По забележка 14: Забележката се приема и предложенията ще бъдат подходящо добавени.

По забележка 15: Забележката се приема. Получило се е дублиране, което трябва да се отстрани.

По забележка 16: Забележката се приема. Всичко това е включено в резултата от учение, но просто не е разбито толкова детайлно. Трябва да се разбият още по-детайлно.

По забележка 17: Включването на допълнителен материал за обектни и графови бази от данни не трябва да е задължително. Материалът ще стане изключително тежък за учениците и няма да е по силите на голяма част от тях. За тях ще е достатъчно да имат много добри познания поне за релационни модели и да решават проблемите си така.

По забележка 19: Огромен процент от учениците нямат представа за съществуването на "north bridge", "south bridge" :) и много други теми. Да не говорим за разлики между CISC и RISC. В тази връзка смятаме, че макар и да знаят, че съществува процесор, памет и диск имат нужда от по-задълбочени познания, върху компютърните архитектури и периферни устройства.