Съобщения

Лекция за 12 клас “А сега накъде? CV, интервюта, работодатели”

Учениците от 12ти клас ще могат да посетят избираемата лекция “А сега накъде? CV, интервюта, работодатели“ и да научат повече за това как да избират подходящ работодател и да се подготвят за успешно кандидатстване за работа. Лекцията ще се проведе:

  • за 12 Б и Г клас – на 4ти май (четвъртък) в кабинет 43 от 12:40 до 14:45
  • за 12 А и В клас – на 5ти май (петък) в кабинет 15 от 12:40 до 14:45

Водеща е Ваня Ламбева, психолог по образование и специалист управление на човешките ресурси в Telelink. За повече информация и регистрация – 12 Б и Г, вижте тук, а 12 А и В – тук.

Публикувана на 27 април 2017 от Кристиана Иванова.

Инструктаж за зрелостника

Преди започване на държавния зрелостен изпит зрелостникът:

• Влиза в изпитната зала с документ за самоличност (лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС) и със служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.

• Заема персонално определеното му работно място, обозначено с етикет с неговото име 30 (тридесет) минути преди часа, определен със заповед на министъра на образованието и науката за начало на изпита.

• Носи и ползва химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, триъгълник. Ако е зрелостник с нарушено зрение – и брайлова машина, брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства.

• Изслушва настоящия инструктаж, съдържащ и изискванията за анонимност на изпитната работа, и се подписва в квесторския протокол от лявата страна на името си.

• Изключва изцяло всички технически средства за комуникация и ги предава на квестор, за да ги постави на видно място.

Непосредствено преди началото на изпита:

• Получава от квестор изпитен комплект и помощни материали. Изпитният комплект съдържа лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист за отговори и свитък за свободните отговори.

• Под прякото наблюдение на квестор на работното си място попълва с печатни букви трите си имена, ЕГН и входящия си номер от служебната бележка, отделя по линията на перфорацията идентификационната си бланка, и я поставя в малкия плик, без да го запечатва.

По време на държавния зрелостен изпит:

• Запознава се с указанията за работа с изпитния материал.

• Получава от квестор изпитния материал последователно за всеки отделен модул.

• Изпитното време по модули за всеки от предметите е разпределено по следния начин:

Capture

• След приключване на определеното време за работа по всеки отделен модул (ако модулът не е последен) за съответния учебен предмет откъсва и поставя в плик листа за отговори или свитъка за свободните отговори, след което го запечатва и го поставя на масата до себе си.

• Няма право да се връща и да работи върху листа за отговори или свитъка за свободни отговори на приключил вече модул.

• В началото на държавния зрелостен изпит по чужд език изслушва два пъти текста за компонента „Слушане с разбиране“.

• Пише с черен цвят на химикалката, чертае с черен молив, а за изпита по математика може да ползва линия, пергел, триъгълник.

• Не преписва върху изпитната си работа текста, записан на дъската от квесторите.

• Може да работи върху теста, но отбелязва верните отговори САМО в листа за отговори и в свитъка за отговори.

• Като използва българската азбука (кирилица), записва четливо отговорите на български език по всички предмети с изключение на чуждите езици, на специфичната терминология и на означенията по някои предмети.

• Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.

• При необходимост получава допълнителни листове за чернова, като това се отбелязва от квесторите в протокола.

• Не напуска изпитната зала преди приключване на работата върху съответния модул, ако той е с продължителност до 90 минути. В случаите, когато модулът е с продължителност 120 или 150 минути, излизането от изпитната зала е възможно след изтичане на първите 90 минути от работата върху съответния модул.

• Отстранява се от държавния зрелостен изпит и напуска сградата на училището зрелостник, който:

  1.  преписва от хартиен носител;
  2.  преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.);
  3.  преписва от работата на друг зрелостник;
  4.  използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация;
  5.  изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им.

Изпитната работа на отстранения зрелостник не се оценява.

• Не нарушава анонимността на изпитната работа – на листа и на свитъка за свободните отговори, като не поставя знаци, не записва име или имена (с изключение на онези, които са част от изпитния материал и може или трябва да бъдат отбелязани в свитъка за отговори) и др. Не се оценява изпитна работа, за която е установено нарушаване на изискванията за анонимност.

• В случай че напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден.

След приключване на работата:

• Под прякото наблюдение на квестора на работното си място залепва малкия плик, поставя го в големия плик заедно с указанията за работа, с плика / с пликовете от всеки приключил модул (ако изпитът е в два модула – един плик, ако изпитът е в три модула – два плика) и със свитъка за свободни отговори от последния модул, залепва големия плик и го предава заедно с изпитния материал и с листовете за чернова на квестора.

• Подписва се в протокола и незабавно напуска залата и сградата.

Публикувана на 25 април 2017 от Кристиана Иванова.

Подаване на заявление за изпит за промяна на оценката

Ако учениците искат да поправят оценката си по някой предмет, могат да подадат заявление за изпит за промяна на оценката в каб. 22 на Цветелина Каралеева или в каб. 23 на Лидия Иванова до 28 април.

Публикувана на 20 април 2017 от Николай Данаилов.

Участие на отбора на ТУЕС в ECER 2017

Европейската конференция по образователна роботика (ECER 2017) е най-значимaтa международнa научнa  конференция за ученици в Европа. В рамките на събитието, участниците имат възможността да представят своите открития в лекции и дискусии с водещи изследователи в сферата, демонстрират възможностите на своите роботи и участват в състезания с роботи. Всяка година, Конференцията събира на едно място около 200 участници от различни държави.

По покана на Европейския Софтуерен Институт – Център Източна Европа, организационният комитет на конференцията реши през 2017 година Европейската конференция по образователна роботика да се проведе за първи път в България. Събитието ще се проведе от 24 до 28 април в София Тех Парк.

Конференцията включва официалния европейски регионален кръг на световно известното състезание BotBall, в което за втора поредна година ТУЕС участва с отбор. BotBall e отборно състезание от световен мащаб, предназначено за ученици от гимназиален и прогимназиален етап.

Събитието предвижда и други състезания по роботика съгласно международните правила за спортна роботика като въздушна роботика, подводна роботика и отворен кръг.

Повече можете да научите тук, а програмата на самото събитие можете да видите тук.

Всички са добре дошли!

Публикувана на 20 април 2017 от Николай Данаилов.

Програма за Деня на отворените врати

Програма:

10:00               – Сутрешно откриване

10:15 – 13:00  – Демонстрации в училището

13:00               – Следобедно откриване

13:15 – 16:00  – Демонстрации в училището

 

Демонстрации по кабинети:

Каб. 21            – Компютърни мрежи

Каб. 26            – Електронни елементи, аналогова и цифрова
схемотехника

Каб. 31            – Софтуерни предмети

Каб. 34, 35      – Ученически софтуерни проекти HackTUES

Каб. 36, 37      – Проекти с вградени микрокомпютърни системи

Каб. 11            – Роботика

Каб. 13            – Асоциация на завършилите ТУЕС “АЗТУЕС”

Коридор II ет.  – Кримпване на мрежови кабели

 

Повече за Деня на отворените врати можете да намерите тук.

Публикувана на 19 април 2017 от Николай Данаилов.