Обучение

ELSYS
В Технологично училище „Електронни системи” към Технически университет – София се подготвят средни специалисти в професионално направление “Автоматика и електроника” по професия “Програмист” със специалност “Системно програмиране” и по професия “Техник на компютърни системи” с две специалности: „Компютърни мрежи” и „Компютърна техника и технологии”. Училището е с разширено изучаване на английски език.

Учебните планове са съгласувани с Държавните образователни изисквания за съответните професии. Учебните програми са разработени от екипи преподаватели в ТУЕС, обсъдени и приети на Факултетен съвет на Факултета по “Електронна техника и технологии” в Техническия университет и утвърдени от Ректора на ТУ – София и Министерство на образованието и науката (МОН).

Учебните програми по трите специалности са създадени така, че да се покриват всички изисквания за задължителната подготовка по общообразователните дисциплини.

Общи дисциплини за трите специалности

През първите три години на специализираното професионално обучение по трите специалности се получават задълбочени знания в областта на техническите, компютърните науки и информационните технологии, като в учебния план са включени следните дисциплини: Електротехника и електрически измервания, Електронни елементи, Аналогова схемотехника, Импулсна и цифрова схемотехника, Основи на компютърните системи, Компютърни архитектури, Компютърна периферия, Микропроцесорни системи, Програмиране, Операционни системи, Приложни програмни системи, Програмиране на асемблерни езици, WEB дизайн, Компютърни мрежи и Комуникационна техника.

В програмите за обучение по всяка от специалностите са включени специализиращи дисциплини, които оформят специфичните професионални умения.

Специфични профилиращи дисциплини за всяка специалност

За специалност “Системно програмиране” се извършва специализирано обучение по дисциплините: Обектно ориентирано програмиране, Технология на програмирането, Интернет програмиране, Системи за управление на бази данни, Компютърна графика и мултимедия.
Robotics workshop 2
За специалност „Компютърни мрежи” специализиращите дисциплини са: Автоматизация на проектирането в електрониката, Вградени микрокомпютърни системи, Електронни измервания, Токозахранващи устройства, Изграждане и диагностика на компютърни мрежи, Глобални мрежи и Комуникационни технологии.
Robotics workshop 2
За специалност „Компютърна техника и технологии” специализиращите дисциплини са: Автоматизация на проектирането в електрониката, Вградени микрокомпютърни системи, Електронни измервания, Токозахранващи устройства, Асемблиране и тестване на компютърни системи, Диагностика и ремонт на компютърни системи.
Robotics workshop 2
Пълният курс на обучение ІХ – ХІІ клас дава възможност за придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование, както и за придобиване право за явяване на държавни изпити за степен на професионална квалификация. Втора степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен ХІІ клас и положени държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално образование се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Преподавателски състав

Всички преподаватели в училището са назначени с конкурс по Закона за научните степени и звания и са със статут на университетски преподаватели. В ТУЕС в момента водят занятия един доцент и четирима доктори на науките, а всички останали преподаватели са с научно звание “главен асистент” и “старши преподавател”.

Извънкласни форми на обучение

През последните години в Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ – София се провеждат различни форми на извънкласно обучение.

 • Интернет технологии;
 • Основи на Java и Eclipse;
 • Организиране на състезания „Robocode“;
 • Работа с проекти с отворен код;
 • Програмиране на PHP и MySQL;
 • Роботика с Lego Mindstorms;
 • Въведение в разработването на приложения за IBM Lotus Domino;
 • Математически основи на програмирането;
 • Кариерно развитие — организиране на срещи с водещи специалисти в областта: SAP Labs България, Боян Георгиев – ZTE, Корнелия Иванова – AIMS България, Велимир Василев – Escapenet, Здравко Николов – 3DC, Владислав Янков – 3DC и други.

Всички тези извънкласни форми на обучение се провеждат благодарение на ентусиазма на хората, които ги организират и провеждат.

Интересът на учениците към тези форми на обучение е огромен. Предвидените места не достигат и не могат да бъдат записани всички желаещи.

CISCO академия

В Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ – София функционира Локална CISCO академия. Голяма част от учениците преминават през CCNA1 и CCNA2 курсове на обучение, но се наблюдава тенденция на засилен интерес към завършване на целия курс на обучение CCNA Exploration 1-4 и подготовка за сертификационни изпити.

Роботика

Обучението по роботика с Lego Mindstorms е начин да се стимулира ранният интерес на учениците към информационните и комуникационни технологии.

През последните две години се провеждат начални обучения по роботика на основата на Lego Mindstorms. Обученията се провеждат с ученици от Технологично училище „Електронни системи“ и Софийската математическа гимназия. Тези обучения са подкрепени от SAP Labs България.

Форми на изява на учениците от ТУЕС

Учениците на Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ – София участват във форуми,състезания и олимпиади, свързани с тяхната професионална реализация. Някои от традиционните изяви са следните:

 • Представителни защити на най-добрите дипломни работи пред Ръководството и декани на факултети в Техническия университет. Общото мнение е, че нивото на сложност и качеството на реализацията надхвърлят нивото на дипломните работи в ТУ за бакалавърска степен.
 • Участие в Панорамата на професионалното образование в националното състезание “Млад програмист” – през 2009 година отборът на ТУЕС спечели първо място на Националното състезание, а при индивидуалното класиране – първо, второ и четвърто място;
 • Участие в олимпиадите по информационни технологии – тази година 5 отбора по 2 души са класирани за национален кръг и при успех им гарантира прием в Софийски университет – София;
 • Участие в олимпиадите по информатика;
 • Традиционно участие на международния форум за компютърни изкуства – „Компютърно пространство”. В последните години има изключително силно присъствие на наши ученици, които са отличавани и награждавани. През 2002 г. проектът на ученици от ТУЕС „Информационна система на ТУЕС” беше отличен с награда. През 2005 и 2009 година бяха номинирани наши ученици и бяха наградени със статуетката на „Компютърно пространство ‘2009’ ”.
 • Традиционно участие и силно представяне на Националното състезание по компютърни мрежи още от неговото първо издание през 2005. Всяка година е налице активно и масово участие на ученици от ТУЕС, като традиционно има представители на ТУЕС сред победителите на призовите места. Отборът на ТУЕС е многократно награждаван за най-добро представяне.
 • Участие и награждаване на наши ученици на форумите на „Младежко иновационно общество”.
 • Организиране на локално състезание по роботика.