Обучение

ELSYS

В Технологично училище „Електронни системи” към Технически университет – София се подготвят средни специалисти в професионално направление “ Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника” по професия “Техник на компютърни системи” със специалност „Компютърни мрежи” в професионално направление “Компютърни науки ” и по професия “Системен програмист” със специалност “Системно програмиране”. Училището е с разширено изучаване на английски език.

Учебните планове са съгласувани с Държавните образователни изисквания за съответните професии. Учебните програми са разработени от екипи преподаватели в ТУЕС, обсъдени и приети на Факултетен съвет на Факултета по „Електронна техника и технологии” в Техническия университет и утвърдени от Ректора на ТУ – София и Министерство на образованието и науката (МОН).

Учебните програми по двете специалности са създадени така, че да се покриват всички изисквания за задължителната подготовка по общообразователните дисциплини.

Общи дисциплини за двете специалности

През първите три години на специализираното професионално обучение по двете специалности се получават задълбочени знания в областта на техническите, компютърните науки и информационните технологии, като в учебния план са включени следните дисциплини: Електротехника и електрически измервания, Електронни елементи, Аналогова схемотехника, Импулсна и цифрова схемотехника, Основи на компютърните системи, Компютърни архитектури, Компютърна периферия, Микропроцесорни системи, Програмиране, Операционни системи, Приложни програмни системи, WEB дизайн, Компютърни мрежи и Комуникационна техника.

В програмите за обучение по всяка от специалностите са включени специализиращи дисциплини, които оформят специфичните професионални умения.

Специфични профилиращи дисциплини за всяка специалност

За специалност „Системно програмиране” се извършва специализирано обучение по дисциплините: Обектно ориентирано програмиране, Технология на програмирането, Интернет програмиране, Системи за управление на бази данни, Компютърна графика и мултимедия.
Robotics workshop 2
За специалност „Компютърни мрежи” специализиращите дисциплини са: Автоматизация на проектирането в електрониката, Вградени микрокомпютърни системи, Електронни измервания, Изграждане и диагностика на компютърни мрежи, Глобални мрежи, Мрежови протоколи и технологии  и Комуникационни технологии.
Robotics workshop 2

Пълният курс  на обучение от 9. до 12.  клас  дава възможност за придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование, както и за  придобиване право за явяване на държавни изпити за степен на  професионална  квалификация. Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен 12. клас и положени  държавни квалификационни изпити по теория и практика на специалността. Завършеното професионално образование се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

За учебната 2017/2018 г. училището ще приема ученици по двете специалности „Системно програмиране” и „Компютърни мрежи”. Това се налага от засиления интерес към тези специалности.

Преподавателски състав

В ТУЕС в момента водят занятия един доцент и четирима доктори на науките, а  голяма част от останалите преподаватели са с научно звание  “старши преподавател”.

Извънкласни форми на обучение

През последните години в Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ – София се провеждат различни форми на извънкласно обучение и подготовка за участие в различни професионални олимпиади и състезания на регионално и национално ниво.

 • Специализирани курсове по програмиране;
 • Участие в олимпиада по информатика и Националната олимпиада по информационни технологии;
 • Участие в състезание по програмиране „Hack TUES“;
 • Курс и състезание по вградени микроконтролерни системи;
 • Курс по мрежова сигурност;
 • Участие в Националното състезание по компютърни мрежи;

CISCO академия

В Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ – София функционира Локална CISCO академия. Голяма част от учениците преминават през CCNA1 и CCNA2 курсове на обучение, но се наблюдава тенденция на засилен интерес към завършване на целия курс на обучение CCNA Exploration 1-4 и подготовка за сертификационни изпити.

Роботика

Обучението по роботика с Lego Mindstorms е начин да се стимулира ранният интерес на учениците към информационните и комуникационни технологии.

През последните две години се провеждат начални обучения по роботика на основата на Lego Mindstorms. Обученията се провеждат с ученици от Технологично училище „Електронни системи“ и Софийската математическа гимназия. Тези обучения са подкрепени от SAP Labs България.

Форми на изява на учениците от ТУЕС

Учениците на Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ – София участват във форуми,състезания и олимпиади, свързани с тяхната професионална реализация. Някои от традиционните изяви са следните:

 • Представителни защити на най-добрите дипломни работи пред Ръководството и декани на факултети в Техническия университет. Общото мнение е, че нивото на сложност и качеството на реализацията надхвърлят нивото на дипломните работи в ТУ за бакалавърска степен.
 • Участие в Панорамата на професионалното образование в националното състезание “Млад програмист” – през 2009 година отборът на ТУЕС спечели първо място на Националното състезание, а при индивидуалното класиране – първо, второ и четвърто място;
 • Участие в олимпиадите по информационни технологии – тази година 5 отбора по 2 души са класирани за национален кръг и при успех им гарантира прием в Софийски университет – София;
 • Участие в олимпиадите по информатика;
 • Традиционно участие на международния форум за компютърни изкуства – „Компютърно пространство”. В последните години има изключително силно присъствие на наши ученици, които са отличавани и награждавани. През 2002 г. проектът на ученици от ТУЕС „Информационна система на ТУЕС” беше отличен с награда. През 2005 и 2009 година бяха номинирани наши ученици и бяха наградени със статуетката на „Компютърно пространство ‘2009’ ”.
 • Традиционно участие и силно представяне на Националното състезание по компютърни мрежи още от неговото първо издание през 2005. Всяка година е налице активно и масово участие на ученици от ТУЕС, като традиционно има представители на ТУЕС сред победителите на призовите места. Отборът на ТУЕС е многократно награждаван за най-добро представяне.
 • Участие и награждаване на наши ученици на форумите на „Младежко иновационно общество”.
 • Организиране на локално състезание по роботика.