Дипломни работи 2022

Всички дипломанти от 12. клас и от предишни випуски трябва да попълнят информацията и да качат заявление за възлагане на ДР и Задание за ДР в Word формат. Образците за заявлението и заданието за ДР за всяка специалност трябва да се вземат от този файл, който може да бъде намерен и в Училището/Правилници и документи.

  • Срок за попълване на формата: 23.12.2021 г. 23.59.

Заявлението с личен подпис и заданието с подписи на дипломанта и дипломния ръководител (в два екземпляра) трябва да бъдат събрани и предадени от отговорниците на класовете в дирекцията.

  • Срок за предаване на заявленията и заданията: 10.01.2022 г.