Организиране на образователния процес

Съгласно Заповед № РД09-1188/21.01.2022 г. на Министъра на образованието и науката, във връзка с изпълнение на Заповед № РД-01-21/21.01.2022 г. на Директора на СРЗИ и Заповед № РД-11-55/21.01.2022 г. на Директора на ТУЕС към ТУ-София  относно организиране на образователния процес в периода от 24 януари 2022 г. (понеделник) до 28 януари 2022 г. включително, обучението на учениците  в ТУЕС към ТУ-София ще се извършва по следния  график:

  • присъствено – учениците от 10 и 12 клас;
    Карантинираният до 24.01.22 г. включително 12 г клас, продължава обучението си в присъствена форма след изтичане на карантината.
  • дистанционно в електронна среда – учениците от 8, 9, и 11.клас;
    Карантинираните класове 8 в до 25.01.22 г. и 8 г до 26.01.22 г. включително продължават обучението в ОРЕС (обучение от разстояние в електронна среда) след изтичане на карантината.

През втория учебен срок на учебната 2021/2022 г. учениците от ТУЕС са разпределени по смени както следва:

  • I смяна – 8., 10. и 12. клас
  • II смяна – 9. и 11. клас